FAQ

FAQ

 1. Czy poręczycielem może być mąż?
  TAK. Mąż może poręczyć.

 2. Czy poręczycielem może być osoba na emeryturze? Jeśli tak, jakie dokumenty powinna przedstawić?
  Emeryt może być poręczycielem. W tym celu:
  • należy złożyć wniosek do ZUS o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskiwanego świadczenia, które może stanowić podstawę do poręczenia,
  • uzyskiwane świadczenie może stanowić podstawę do poręczenia równoważną z umową o pracę.

 3. Czy poręczycielem może być osoba prowadząca działalność gospodarczą? Jeśli tak, jakie dokumenty powinna przedstawić?
  Osoba prowadząca działalność gospodarczą może być poręczycielem. W tym celu:
  • powinna przedstawić PIT za 2015r
  • powinna przedstawić wysokość dochodu (na podstawie książki przychodów i rozchodów) stanowiących średnią z ostatnich 6-ch miesięcy licząc od miesiąca poprzedzającego miesiąc składania poręczenia, w formie wydruku z książki potwierdzonej przez księgowego, a jeżeli prowadzi księgowość samodzielnie powinna dodatkowo złożyć oświadczenie że prowadzi księgowość samodzielnie.

 4. Czy poręczycielem może być osoba niepełnosprawna, a jeśli tam, czy musi osobiście stawić się w Biurze Projektu celem podpisania poręczenia?
  Osoba niepełnosprawna może być poręczycielem. W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową, podpisanie poręczenia odbędzie się w obecności pracownika Biura Projektu, w miejscu przebywania osoby niepełnosprawnej. W przypadku osób z niepełnosprawnością umysłową, dodatkowo niezbędne będzie podpisanie oświadczenia przez tę osobę, że nie odebrano jej praw w zakresie decydowania o sobie.

 5. Czy za pieniądze z dotacji mogę zakupić sprzęt zza granicy, spoza unii europejskiej?
  Tak. Należy przy tym pamiętać o konieczności opłacenia cła, które prawdopodobnie wystąpi w takim przypadku, które będzie kosztem niekwalifikowanym transakcji.

 6. Do jakiej wysokości naliczane są odsetki przy zabezpieczeniu?
  Odsetki naliczane są od wysokości całkowitego wsparcia przypadającego na jednego uczestnika, tj. 47 739,76 PLN brutto wraz z kosztami windykacji przedmiotowej należności. Odsetki naliczane jak dla zaległości podatkowych.

 7. Od jakiego momentu i przez jaki okres czasu będą ściągane należności w przypadku rezygnacji z projektu?
  W przypadku rezygnacji przed przystąpieniem do wsparcia:
  • bez konsekwencji.
  W przypadku rezygnacji po przystąpieniu do wsparcia, przed otrzymaniem wsparcia finansowego, pomostowego, doradczego:
  • konsekwencje zgodnie z „§4 Rozwiązanie UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH”.
  W przypadku rezygnacji po otrzymaniu wsparcia:
  • konsekwencje zgodnie z „§6 ZWROT WSPARCIA FINANSOWEGO” umowy o udzielenie wsparcia finansowego
  • konsekwencje zgodnie z „§7 ZWROT WSPARCIA POMOSTOWEGO” umowy o udzielenie wsparcia pomostowego
  • konsekwencje zgodnie z „§5 ROZWIĄZANIE UMOWY” umowy o ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH PO OTRZYMANIU WSPARCIA FINANSOWEGO
  Należności mogą być ścigane od momentu rezygnacji do momentu ich faktycznej windykacji.

 8. Czy osoba, która zarejestrowana jest w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i pobiera zasiłek dla bezrobotnych kwalifikuje się do udziału w projekcie?
  Zgodnie z definicją „osoba bezrobotna” w regulaminie rekrutacji uczestników – taka osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie.

 9. Jakie dokumenty należy przedłożyć celem wniesienia zabezpieczenia dotacji w postaci „Dobrowolnego poddanie się egzekucji”?
  Poręczyciel może, zamiast podpisywać weksel, wnieść zabezpieczenie w postaci dobrowolnego poddania się egzekucji. W tym celu poręczyciel zobowiązany będzie spisać u notariusza stosowne oświadczenie i jego oryginał złożyć w Biurze Projektu (wraz z kwestionariuszem). Wysokość zabezpieczenia musi opiewać na kwotę całkowitego wsparcia przypadającego na jednego uczestnika, tj. 47 739,76 PLN brutto wraz z kosztami windykacji przedmiotowej należności oraz z ewentualnymi odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych. Z kwestionariusza musi zaś jednoznacznie wynikać, że poręczyciel posiada w dyspozycji majątek odpowiadający wysokości zabezpieczenia.

 10. Jakie dokumenty należy przedłożyć celem wniesienia zabezpieczenia dotacji w postaci „Zastaw na prawach lub rzeczach”?
  W celu wniesienia zabezpieczenia w postaci zastawu na prawach lub rzeczach, poręczyciel zobowiązany będzie podpisać umowę zastawu z Projektodawcą, tj. Stawil Sp. z o.o. oraz wydać Projektodawcy towar do dyspozycji na czas trwania umowy. W przypadku zastawu na prawach, wraz z podpisaniem umowy, Stawil Sp. z o.o. będzie miał pełne prawo do dysponowania zastawionymi prawami (np. udziałami w spółce) w czasie obowiązywania umowy. Z kwestionariusza musi zaś wynikać, że poręczyciel posiada w dyspozycji majątek podlegający zastawowi.

 11. Czy osoba obecnie ubezpieczona w KRUS ma obowiązek przejścia do ZUS, po założeniu działalności gospodarczej?
  W myśl USTAWY z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Rozdział 1, Art. 5a, rolnik ubezpieczony w KRUS (posiadający co najmniej 1ha przeliczeniowy), który przez ostatnie 3 lata systematycznie płacił składki ma prawo założyć pozarolniczą działalność gospodarczą i pozostać na KRUS.
  Obowiązek przejścia do ZUS dotyczy tylko tych rolników, którzy tego kryterium nie spełniali.
  W myśl tych przepisów Uczestniczka projektu powinna zadzwonić do KRUS i sprawdzić swój status i uzyskać taką informację.
  Jeżeli spełnia kryteria wynikające z prawodawstwa krajowego, Uczestniczka może pozostać ubezpieczona w KRUS.
  Jeżeli zaś uczestniczka projektu, na etapie rekrutacji, zobowiązała się do przejścia z KRUS do ZUS (i zyskała dzięki temu dodatkowe 5 pkt), zobowiązana będzie przejść na ZUS.

 12. Ile powinny wynosić miesięczne zarobki poręczyciela? Kwota zawarta w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH jest różna od kwoty zawartej w Umowie o udzielenie wsparcia Finansowego.
  Miesięczne zarobki poręczyciela powinny być nie mniejsze niż 1800 zł netto miesięcznie.

 13. Czy zakup środków czystości kwalifikuje się do wsparcia pomostowego? Planowany charakter działalności: firma sprzątająca.
  Tak.

 14. Czy po założeniu działalności gospodarczej w ramach projektu i otrzymaniu wsparcia finansowego, możliwe będzie podjęcie zatrudnienia na podstawie umowy o prace w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności?
  Rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu nie ma wpływu na podejmowane przez Uczestniczkę projektu umowy (w tym także mowy o pracę), zarówno w pierwszych 12 miesiącach, jak i później.

 15. Czy Uczestniczka projektu deklaruje utrzymanie trwałości projektu (zapewnienie płynności finansowej) w okresie co najmniej 2 lat od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności?
  Uczestniczka projektu zobowiązana jest zachować trwałość projektu w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 16. Jakie konkretnie wydatki można wpisać do biznes planu?
  Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia finansowego oraz pomostowego znajduje się w „Regulaminie przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”. Konkretne wydatki (sprofilowane pod planowaną działalność) należy konsultować z doradcą podczas godzin doradztwa przewidzianych w ramach projektu.

 17. Czy zakładając działalność gospodarczą po raz pierwszy, jest możliwość aby dopłacać sobie do pełnego ZUSu?

  TAK. Obniżone składki ZUS dla osób, które założyły działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące jej prowadzenia, są przywilejem, a nie obowiązkiem.

 18. Czy z dotacji (wsparcie finansowe) można pokryć 100% wydatków poniesionych na zakup auta?

  Wydatki zaplanowane na zakup auta nie mogą przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych planowanej inwestycji (wsparcia finansowego). Oznacza to, że:
  • jeżeli wartość samochodu mieści się w 50% wszystkich wydatków planowanej w projekcie inwestycji, to można auto sfinansować w całości z projektu
  • jeśli auto będzie droższe niż 50% wszystkich wydatków planowanej w projekcie inwestycji, wówczas auto można sfinansować tylko do wysokości 50% wydatków zaplanowanych w projekcie.

 19. Kiedy należy złożyć weksel, deklarację wekslową i kwestionariusz poręczyciela?

  Weksel, deklaracja wekslowa i kwestionariusz poręczyciela są niezbędne do podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego. Podpisanie umowy nastąpi dopiero po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania przez komisję oceny projektów. W terminie do 06.12.2016r należy złożyć wyłącznie Wniosek o udzielenie wsparcia, Biznes plan i Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 20. Czy we wniosku o przyznanie środków finansowych w nagłówku „WNIOSEK NR …………………” należy coś wpisać, czy pozostawić puste pole do wypełnienia przez Biuro Projektu?

  Pole należy zostawić niewypełnione. Wypełnia je pracownik Biura Projektu.

 21. Zgodnie zREGULAMINEM PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - STR. 6, punkt 4, podpunkt b:
  "......... środek trwały posiada deklarację sprzedawcy określającą jego pochodzenie wraz z potwierdzeniem, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych"
  Proszę o napisanie, jak ta deklaracja sprzedawcy ma wyglądać? Czy naprawdę jest to konieczne?
  Tak. Jest to warunek konieczny w przypadku zakupienia środka trwałego używanego. Bez takiej deklaracji, Beneficjentka nie może zakupić używanego środka trwałego.
  Forma deklaracji jest dowolna. Ważne jest, aby zawierała zapis analogiczny lub nawet identyczny, jak zapis w Regulaminie czyli określała jego pochodzenie .......oraz potwierdzała, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie został zakupiony ze środków pomocowych krajowych i/lub wspólnotowych".

 22. Czy w przypadku gdy jestem VAT-owcem podatek VAT będzie wydatkiem kwalifikowanym?
  Z uwagi na fakt, że w dokumentach o charakterze roboczym lub strategicznym, w oparciu o które realizowany jest Projekt, nie jest jednoznacznie napisane, czy Uczestniczka Projektu może otrzymać kwotę wsparcia uwzględniającą stawkę VAT, wystąpiliśmy o interpretację tej kwestii do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Liczymy, że na początku roku będziemy mogli przekazać Państwu wiążącą odpowiedź w tym zakresie.

 23. Czy wydatkowanie środków wsparcia pomostowego musi w każdym miesiącu wynosić równo 1 500,00 zł?
  Zgodnie z §5, ust. 14 i 15 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Uczestniczka projektu przedstawia zestawienie poniesionych wydatków za okres 5 miesięcy, których dotyczy rozliczenie.Oznacza to, że wydatki nie muszą być ponoszone w każdym miesiącu równo w wysokości 1 500 zł, tylko, że w okresie 5 miesięcy Uczestniczka projektu może pokryć 7 500 zł kosztów związanych z poprowadzoną działalnością gospodarczą. Innymi słowy – dopuszcza się, żeby wydatkowane środki wsparcia pomostowego bilansowały się w okresie 5 miesięcy. Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z Regulaminem, wsparcie pomostowe przyznawane jest na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 24. Jakiego rodzaju zmiany względem zaplanowanego biznes planu wymagają pisemnego wniosku Uczestniczki Projektu do Realizatora Projektu?
  Zgodnie z §4, ust. 2 „Uczestniczka projektu może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę biznesplanu, w szczególności w zakresie zestawienia towarów lub usług przewidywanych do zakupienia, ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowych.”
  Realizator projektu doprecyzowuje, że obowiązek wnioskowania o zmianę cen jednostkowych nie dotyczy sytuacji, w której zmiana tych cen jest wynikiem wahań kursowych, promocji, waloryzacji albo innych czynników, które nie są związane ze zmianą parametrów technicznych zakupionego towaru/usługi. Przy czym należy mieć na uwadze zapisy umowy o udzielenie wsparcia finansowego (§7, ust. 5-7), zgodnie z którymi dopuszcza się zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków do wysokości nie przekraczającej 10% dotacji.
  O takich zmianach Uczestniczka projektu może decydować samodzielnie, mając jednocześnie na uwadze efektywność wydatkowania środków publicznych i zgodność z uzasadnieniem dla danego wydatku.
  Zmiany przewyższające wartość 10% dotacji wymagają akceptacji Realizatora projektu i podpisania aneksu do umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 25. Jakiego rodzaju koszty mogą zostać pokryte ze wsparcia pomostowego?
  Zakupy możliwe oraz niemożliwe do sfinansowania ze wsparcia pomostowego określa §5, ust. 8 i 9 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Jeżeli którykolwiek z wydatków zaliczyć można do jednej z tych kategorii, oznacza to, że wydatek może zostać sfinansowany ze wsparcia pomostowego.

 26. Czy w ramach wsparcia pomostowego (firmy ogrodnicza)mogę rozliczyć następujące koszty: koszt benzyny i eksploatacji samochodu, szkolenia branżowe, raty kredytowe za droższy sprzęt ogrodniczy, którego nie udało mi się kupić ze środków inwestycyjnych, materiały ogrodnicze typu worki, plandeki, sznurek, rękawice, drukarka, aparat fotograficzny do zdjęć na podkłady do projektów i dokumentowania realizacji – kupowane na raty, abonament na program do projektowania, prenumeraty pism branżowych, środki ochrony roślin, nawozy, rośliny i inne materiały, które będę zużywała przy pracach pielęgnacyjnych i zakładaniu ogrodów u klientów, koszty ubezpieczeń sprzętu ogrodniczego, OC firmy, ubezpieczenie samochodu firmowego. Czy ubezpieczyć powyższe mogę na okres dłuższy niż 10 miesięcy? Jakie dokumenty trzeba mieć na potwierdzenie tych wydatków i jaka ma być forma ich opłacania (jednorazowa płatność z góry, jakieś cykliczne płatności)?
  Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości p.8 §5 w ramach wsparcia pomostowego sfinansowane mogą być koszty: koszt benzyny i eksploatacji samochodu, materiały ogrodnicze typu worki, plandeki, sznurek, rękawice, abonament na program do projektowania, środki ochrony roślin, nawozy, rośliny i inne materiały zużywane przy pracach pielęgnacyjnych i zakładaniu ogrodów u klientów, koszty ubezpieczeń sprzętu ogrodniczego, OC firmy, ubezpieczenia samochodu firmowego (zawartego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w których Uczestniczka zobowiązana jest prowadzić działalność), szkolenia branżowe specjalistyczne – ściśle związane z prowadzoną działalnością (wydatek należy uzasadnić w przedstawianym rozliczeniu wydatków), prenumeratę pism branżowych (wydatek należy uzasadnić w przedstawianym rozliczeniu wydatków). Nie ma możliwości sfinansowania w ramach wsparcia pomostowego rat kredytowych. Zgodnie z p.2 §5 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Beneficjent nie weryfikuje poszczególnych dokumentów księgowych potwierdzających zakup przez Uczestniczkę projektu towarów lub usług, w związku z tym to do decyzji Uczestniczki zależy rodzaj dokumentu księgowego potwierdzającego poniesione koszty. Beneficjent nie weryfikuje również formy opłacenia w/w kosztów.

 27. Mam zaplanowany zakup sprzętu, niestety z przyczyn ode mnie niezależnych, jego dostawa nastąpi w późniejszym niż zakładano terminie. W Biznes Planie zadeklarowałam termin wydatkowania środków jako I kwartał 2017, a planowany termin pełnego wykorzystania środków na dzień 01.02.2017 r. (planowana dostawa sprzętu to połowa marca 2017 r.). Czy w mojej sytuacji jest wymagany wniosek o zmiany w Biznesplanie.
  W opisanej sytuacji należy złożyć wniosek o zmianę biznesplanu w zakresie daty pełnego wykorzystania środków.

 28. Posiadam prywatny samochód osobowy, którym chciałabym dojeżdżać do klienta oraz na warsztaty, które będę prowadzić w ramach działalności gospodarczej. W jaki sposób mogę rozliczyć koszty paliwa, by móc pokryć je z dotacji pomostowej? Czy jest możliwe rozliczanie kosztów paliwa na zasadzie ewidencji przebiegu pojazdu? Czy samochód prywatny musi być zamortyzowany i wtedy koszty paliwa rozliczane na podstawie faktur VAT za paliwo?
  Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości p.8 §5 w ramach wsparcia pomostowego sfinansowane mogą być koszty paliwa. Do decyzji Uczestniczki zależy sposób potwierdzenia poniesionego kosztu – musi on być zgodny z przepisami prawa.

 29. Czy mogę przelać z konta biznesowego na konto osobiste te część pieniędzy, która stanowi procent z kwoty opłat za prowadzenie biznesu tj. opłaty za prąd, wodę, telefon, Internet oraz koszty biurowe, jak papier czy tusz?
  Zgodnie z Wytycznymi do podpisania umów o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wszystkie rozliczenia muszą być wykonywane z podanego w Umowie o udzielenie wsparcia pomostowego rachunku bankowego. Oznacza to, że opłaty za koszty administracyjne i biurowe powinny być ponoszone z rachunku wskazanego w w/w umowie. W wyjątkowych sytuacjach możliwa jest refundacja kosztów administracyjnych z rachunku wskazanego w w/w umowie na rachunek osobisty.

 30. Czy mogę z pomostówki pokrywać koszty szkoleń oraz przejazdów na szkolenia, na których zdobywam umiejętności niezbędne do prowadzenia mojego biznesu, koszty przejazdów na szkolenia prowadzone przeze mnie, koszty produktów i półproduktów koniecznych do przyrządzenia posiłków w ramach prowadzonych przeze mnie dieto- i sokoterapii? Jeżeli odpowiedź na powyższe brzmi tak – to czy do rozliczenia potrzebne mi są faktury czy wystarczą paragony?
  Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości p.8 §5 w ramach wsparcia pomostowego sfinansowane mogą być koszty przejazdów na szkolenia prowadzone przez Uczestniczkę oraz koszty niezbędne do przeprowadzenia tych szkoleń, tj. produkty i półprodukty konieczne do przyrządzenia posiłków w ramach prowadzonej działalności. Ze środków wsparcia pomostowego można pokryć koszty szkoleń i przejazdów na szkolenia (o ile są one równocześnie kosztem prowadzonej działalności gospodarczej) pod warunkiem, że są ściśle związane z prowadzoną działalnością oraz rozszerzają już posiadaną wiedzę. Równocześnie wydatek taki należy uzasadnić w przedstawianym Beneficjentowi rozliczeniu wydatków. Zgodnie z p.2 §5 Umowy o udzielenie wsparcia finasowego Beneficjent nie weryfikuje poszczególnych dokumentów księgowych potwierdzających zakup przez Uczestniczkę projektu towarów lub usług, w związku z tym to do decyzji Uczestniczki zależy rodzaj dokumentu księgowego potwierdzającego poniesione koszty.

 31. Jak mogę zweryfikować zmianę numeru rachunku bankowego?
  Należy złożyć wniosek o zmianę umowy (o udzielenie wsparcia finansowego oraz o udzielenie wsparcia pomostowego) w zakresie numeru rachunku bankowego – zgodnie z w/w umowami, powołując się na nr umów oraz zaktualizować złożone wcześniej oświadczenie.

 32. Proszę o informację w sprawie sposobu zapłaty za materiały ze wsparcia pomostowego. Czy w przypadku zakupu paliwa lub drobnych materiałów biurowych jako kosztów bieżących, jest dopuszczalne aby zapłata była dokonana gotówką lub kartą płatności przypisaną do konta firmowego?

  Sposób płatności za zakupy jest dowolny – Beneficjent nie będzie weryfikował sposóbu płatności.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem