O projekcie

O projekcie

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt partnerski o numerze RPPK.07.03.00-IP.01-18-002/15 pod tytułem „Kobieta + biznes = sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.
Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Wartość projektu: 4 773 052,00 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 4 057 094,20 zł
Beneficjent projektu: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów
Partner projektu: CDG PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy 145 B, 36-072 Świlcza
Czas trwania projektu: od 01.08.2016 r. do 31.12.2017 r.
Adres biura projektowego:    Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów oraz Świlcza 145 B, 36-072 Świlcza.

Cel główny projektu:

 

Zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim oraz wzrost poziomu aktywności zawodowej 120 kobiet bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 r.ż. zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.
Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 poprzez:

 • utworzenie 100 nowych przedsiębiorstw przez grupę kobiet bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamieszkałych na terenie WP powyżej 29 r.ż., które dadzą trwałe miejsca pracy. Wpłynie to na poprawę ich sytuacji ekonomicznej i społecznej oraz na możliwość długofalowego tworzenia miejsc pracy i rozwijania powstałych firm,
 • zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej lokalnej społeczności,
 • niwelowanie problemów rynku pracy województwa podkarpackiego poprzez zwiększenie liczby nowych firm oraz podniesienie aktywności zawodowej grupy będącej w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy czyli kobiet.

W wyniku realizowanego projektu powstanie 105 nowych miejsc pracy (w tym 100 nowych przedsiębiorstw i 5 osób zatrudnionych). Projekt wpłynie na łamanie stereotypów związanych z zatrudnianiem kobiet oraz na zmniejszenie bezrobocia ukrytego na wsi poprzez wzrost aktywności zawodowej kobiet z obszarów wiejskich i zakładania przez nich działalności pozarolniczej i w efekcie przechodzenia z KRUS do ZUS.

Planowane formy wsparcia oraz efekty w ramach projektu:

 
 • Wsparcie szkoleniowe:

  planowana liczba osób objętych wsparciem szkoleniowym: 120.
  Szkolenie w wymiarze 24 godzin (3 dni x 8 godz.) obejmujące moduły: administracyjno-prawne aspekty prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej, źródła pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój firmy, zarządzanie i marketing, finanse i rachunkowość, zrównoważony rozwój.

 • Wsparcie doradcze:

  planowana liczba osób objętych wsparciem doradczym: 120.
  Indywidualne doradztwo w wymiarze 5 godzin na osobę obejmujące swoim zakresem m.in. przygotowanie biznesplanu i wniosku o przyznanie wsparcia finansowego/pomostowego oraz zagadnień związanych z potrzebami Uczestniczek.

 • Wsparcie finansowe i pomostowe:

  w postaci dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego: planowana liczba osób objętych wsparciem finansowym: 100.
  Jednorazowa dotacja inwestycyjna: maksymalna wartość 24 000,00 PLN.
  Wsparcie pomostowe: 10 miesięcy x 1500,00 zł

 • Wsparcie doradcze specjalistyczne:

  planowana liczba nowoutworzonych działalności objętych wsparciem doradczym specjalistycznym: 100
  Indywidualne doradztwo specjalistyczne związane ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej w wymiarze 5 godzin na każdą nowoutworzoną działalność.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem
Plakat